НЕ ПЛАСТИЧНИ КЕСИ

Во нашето училиште се спроведе проект од страна на ЕКОЗВОН и општината Гази Баба НЕ ПЛАСТИЧНИ КЕСИ.
Се одржи предавање за штетното влијание на пластика за заштита на животна средина, разлика во употреба на кеси за една употреба и платнени торби. На проектот присуствува 20 ученици од четврто, петто, шесто и седмо одделение.Учество заземаа и директор на училиште, родител од советот на родители, наставник по биологија и природни науки и стручни соработници.