Почитувани ученици и родители,

Ве известуваме дека онлајн наставатa во предметна настава се изведува преку Google classroom каде се поставуваат информации за наставата и  содржини за учење, истотака во  Google classroom треба да се поставуваат домашните задачи.

Оnline часовите ќе ги следите преку програмата  ZOOM  според распоредот кој е објавен во Google classroom. Следете ги насоките и за дополнителни информации контактирајте со раководителот на паралелка.  

Почитувани, на следните линкови можете да ги превземете содржините.

6 ОДДЕЛЕНИЕ

7 ОДДЕЛЕНИЕ

8 ОДДЕЛЕНИЕ

9 ОДДЕЛЕНИЕ

Име и презиме на наставникот Предмет Меил
Донка Николовска Техничко образование donkanikolovska@yahoo.com
Антонио Неделковски Историја antonionedelkovski1995@gmail.com
Соња Ајдаревиќ Англиски јазик sonja_ajdarevic@yahoo.com
Валентина Коруновска Физика valefizika@gmail.com
Катарина Марковска Географија markovskakatarina@yahoo.com
Сања
Пецевски
Македонски јазик sanja_136@yahoo.com
Фросина Ристовска Биологија, Природни науки frosi_oli@hotmail.com
Билјана Велјановска Математика biljana.veljanoska77@gmail.com
Весна Трајковска Музичко vesna_nnborce@yahoo.com или viiolina_nnborce@yahoo.com
Соња Златевска Македонски zlatevskasonja@yahoo.com
Билјана Дрвошанова Англиски јазик biljana.drvosanova@yahoo.com
Даниела Кузманоска Хемија kuzmanoskadaniela@yahoo.com
Наталија
Ѓорѓевиќ-Миревска
Француски јазик natalija.mirevska@gmail.com
Дејан
Боневски
Физичко и здр. образование bonevskidejan@yahoo.com
Билјана
Антова
Етика
на религиите
bileantova@gmail.com
Лилјана
Стефановска

Запознавање
на религиите

Граѓанско
образование

Етика

liljanagragansko@gmail.com
Марија
Наневска Николоска
Ликовно
образование
nalokin@gmail.com
Никола
Наневска
Ликовно
образование
mnikoloska@gmail.com
Маја
Станковска
Информатика,
Иновации
mstankovska@gmail.com
Снежана
Поп-Алексова Боболеска
Англиски
јазик
snezhanaboboleska@gmail.com
Александра
Војнеска Зикова
Вештини
за живеење, Физичко и здр. образоване
vojneska12@gmail.com