Преглед на задолжителни наставни предмети  во предметна настава

Број на часови неделно
Предмет Шесто одделение Седмо
одделение
Осмо одделение Деветто
одделение
Македонски јазик 4 4 4 4
Математика 5 4 4 4
Англиски јазик 3 3 3 3
Француски јазик 2 2 2 2
Ликовно образовaние 1 1 1 1
Музичко образование 1 1 1 1
Техничко образование 1
Информатика 2 1
Историја 2 2 2 2
Географија 2 2 2 2
Етика 1
Граѓанско образование 1 1
Природни науки 2
Биологија 2 2 2
Физика 2 2
Хемија 2 2
Иновации 1
Физичко и здравствено образование 3 3 3 3

 

Наставник Предмет што го предава Одделенски раководител
Даниела Кузманоска Хемија, природни науки VI
Соња Златевска Македонски јазик VI
Весна Трајковска Музичко образование, проекти од музичката уметност VII
Билјана Дрвошанова Англиски јазик VII
Јовица Николовски Историја VII
Соња Ајдаревиќ Англиски јазик VIII
Лилјана Стефановска Граѓанско образование, Етика, Запознавање на религиите VIII
Катарина Марковска Географија VIII
Фросина Ристовска Биологија, природни науки IX
Маја Давидовска Бошевска Математика IX
Маја Станковска Информатика, иновации, проекти од информатика  
Сања Пецевски Македонски јазик  
Александра Војнеска-Зикова Физичко и здр.образование, изборен спорт, вештини за  живеење  
Наталија Ѓорѓевиќ-Миревска Француски јазик  
Снежана П. Боболеска Англиски јазик  
Билјана Велјановска Математика,  
Валентина Коруновска Физика, математика  
Никола Наневски Ликовно образование  
Марија Наневска Ликовно образование  
Дејан Боневски Физичко и здр.образование, изборен спорт  
Донка Николовска Техничко образование, Вештини за живеење  
Билјана Антова Етика на религиите