СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ

Во ООУ,,Наум Наумовски – Борче”  Советот на родители брои 22 претставника,  по еден претставник од  секоја паралелка којшто го избираат родителите на родителскиот состанок на паралелката. Советот на родители работи по Програма за работа на Совет на родители.

 

Родителите се интегрален дел на училиштето, тие помагаат во целокупната работа на училиштето како и во релизацијата на годишната програма.

 

Задачите на овој совет е да се води грижа за задоволување на потребите на учениците на ниво на училиштето, правилно користење на слободното време на учениците, соработка со наставниците, подобрување на успехот и поведението на учениците и др. Три претставници од Советот на родителите се вклучени во Училишниот одбор како орган на управување на училиштето.

 

Советот на родителите ги врши следните работи:

 

– Ја следи воспитно-образовната работа во училиштето;

– Дава свои предлози и мислења за унапредување на воспитно-образовниот процес на учениците;

– Дава предлози за надминување на проблемите кои се јавуваат на релација ученици – наставници – родители;

– Зема активно учество во совладување на проблемите кои се јавуваат во развојот и воспитувањето на учениците, а пред се во спречувањето на негативните појави како што се: алкохолизмот, пушењето, наркоманијата и сл.

– Советот на родители избира свои преставници во Училишниот одбор;

– Учествува во изборот на агенција и правци на патување за екскурзии;

– Врши и други работи во интерес на успешноста на работата.

 

СПИСОК

НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ

учебна 2019/2020 годинa

 

 

Oдд.

 

Име и презиме на родителот

 

Член

 

 

1А

 

Македонка Стаменов

 

член

 

1Б

 

 Џејлан Иљази

 

член

 

 

Сања Петровска

 

член

 

 

Анета Гијевска

 

член

 

 

Влатко Васиљ

 

член

 

 

Горан Готиќ

 

член

 

 

Наташа Миланова

 

член

 

 

Билјана Панчевска

 

член

 

 

Тања Јовановска

 

член

 

 

Сунчица Мајсторова

 

член

 

 

Мирче Зафировски

 

член

 

 

Емилија Пановска

 

член

 

 

Игор Марковски

 

член

 

 

Сашо Симоновски

 

член

 

 

Тања Трајковска

 

член

 

 

Оливер Георгиевски

 

член

 

 

Гордана Перчинкова

 

член

 

 

Светлана Давковска

 

член

 

 

Дијана Тодевска

 

член

 

 

Катерина Ангеловска

 

член

 

 

Игор Денковски

 

член

 

 

Ева Петрушевска

 

член