РАСПОРЕД НА СМЕНИ  – ЅВОНЕЊЕ

ПРВА СМЕНА

1. 7 : 30 –     8 : 10

2. 8 : 15 –     8 : 55

3. 9 : 15 –     9 : 55

4. 10 : 00 –   10 : 40

5. 10 : 45 –   11 : 25

6. 11 : 30 –   12 : 10

7. 12 : 15 –   12 : 55

 

ВТОРА СМЕНА

 

ПРЕДМЕТНА

НАСТАВА

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА
1          12 :30  –  13 : 10 1 13 : 15  –   13 : 55
2          13 : 15 –  13 : 55 2    14 : 00  –   14 : 40
3          14 : 15 –  14 : 55 3    15 : 00  –   15 : 40
4          15 : 00 –  15 : 40 4    15 : 45  –   16 : 25
5          15 : 45 –  16 : 25 5    16 : 30  –   17 : 10
6          16 : 30 – 17 : 10 6    17 : 15  –   17 : 55
7          17 : 15 – 17 : 55    

 

02.09.2019 год.

                                                                                            В.д. директор

                                                                                      МаријаДепиновска