За училиштето

Училишен одбор

Орган на управување во училиштето е Училишниот одбор кој своите надлежностите ги врши во согласност со Деловодникот и Правилникот за работа.

  • Горан Готиќ – претседател на Училишен одбор претставник од совет на родители
  • Наташа Стојмиров – претставник од совет на родители
  • Мирче Зафировски – претставник од совет на родители
  • Марија Депиновска – претставник од наставниците
  • Даниела Кузманоска – претставник од наставниците
  • Соња Ајдаревиќ – претставник од наставниците
  •   Ива Стојановска Јакимовски – претставник од локална самоуправа