Име на училиштето Наум Наумовски Борче
Адреса, општина, место ул. Маџари бр.25, Гази Баба, Скопје
Телефон 02/2521-092
Фах 02/2521-092
Емаил naum_naumovski_borce@yahoo.com
Основано од Општински комитет за општествени   дејности на Собрание

на општина Гази Баба.

Верификација- број на актот 14-2782/1
Година на верификација 26.02.1986 година
Јазик на кој се изведува наставата Македонски
Година на изградба 1961
Тип на градба Тврда
Површина на објектот 3685 m²
Површина на училишниот двор 20487m²
Површина на спортски терени и игралишта 2271 m²
Училиштето работи во смена Да
Начин на загревање на училиштето Парно
Број на одделенија 9
Број на паралелки 22
Број на смени 2