Мисија на училиштето

Училиште со пријатна и здрава средина во која учениците непречено со голема желба и интерес ќе следат квалитетна и ефективна настава која нуди поддршка во индивидуалниот развој и формира морални личности со трајни и применливи знаења и вештини кои постојано ќе се надградуваат, развиена еколошка свест, меѓуетничка толеранција,
почит кон другите и меѓусебна соработка.

 

Визија на училиштето

Обезбедување на квалитетна и современа настава, како и позитивна, стимулативна и бездедна средина во која секој ученик и наставник ќе биде мотивиран и ќе има еднаква можност за непречен развој и надоградба.