Училишниот одбор е орган кој е одговорен за управувањето со училиштето. Неговите улоги и состав се дефинирани со закон.

Членови на Училишниот одбор се:

Горан Готиќ-претседател на Училишен одбор претставник од совет на родители

Мирче Зафировски- претставник од совет на родители

Наташа Стојмиров-претставник од совет на родител

Марија Депиновска- претставник од наставниците

Снежана П. Боболеска- претставник од наставниците

Александра Војнеска Зикова- претставник од наставниците

Ива Стојановска Јакимовски- претставник од локална  самоуправа

Раководен орган на училиштето е директорката  Светлана Петровска која е одговорна за законитоста во работењето и материјално-финансиското работење на училиштето.