Училишниот одбор е орган кој е одговорен за управувањето со училиштето. Неговите улоги и состав се дефинирани со закон.

Членови на Училишниот одбор се:

Мирче Зафировски-претседател на Училишен одбор претставник од совет на родители

Тања Дишлиоска- претставник од совет на родители

Горан Готиќ-претставник од совет на родител

Марија Депиновска- претставник од наставниците

Снежана П. Боболеска- претставник од наставниците

Александра Војнеска Зикова- претставник од наставниците

Александар Пешевски- претставник од локална  самоуправа

Раководен орган на училиштето е директорката  Светлана Петровска која е одговорна за законитоста во работењето и материјално-финансиското работење на училиштето.