Светлана Петровска-директор

 

Валентина Јовановска

Психолог

Калина Пуловска

Педагог

Даниела Караташова

Социолог

Ленче Славковска

Библиотекар

.

Наставен кадар

Снежана Величковска

Одделенски наставник

Соња Николова

Одделенски наставник

Катерина Јовановиќ

Одделенски наставник

Виолета Силјановска

Одделенски наставник

Сања Груева

Одделенски наставник

Гордана Ѓорѓиевска

Одделенски наставник

Марија Депиновска

Одделенски наставник

Елена Мисајловска

Одделенски наставник

Оливера Филиповска

Одделенски наставник

Маре Ѓиревска

Одделенски наставник

Анета Пешевска

Одделенски наставник

Елизабета Темелковска

Одделенски наставник

Дијана Николовска

Одделенски наставник

Лили Подолешова

Наставник во дневен престој

Тамара Димитриевска

Наставник во дневен престој

Соња Златевска

Наставник по македонски јазик

Сања Пецевски 

Наставник по македонски јазик

Билјана Дрвошанова               

Наставник по англиски јазик

Соња Ајдаревиќ

Наставник по англиски јазик

Снежана Боболеска

Наставник по англиски јазик

Наталија  Ѓорѓевиќ Миревска

Наставник по француски јазик

Билјана Велјаноска

Наставник по математика

Маја  Давидовска  Бошевска

Наставник по математика

Валентина Коруноска

Наставник по математика и физика

Донка Николовска     

Наставник по техничко образование

Фросина Ристовска        

Наставник по биологија и природни науки

Маја Станковска

Наставник по информатика

Катарина Марковска

Наставник по географија

Даниела Кузманоска

Наставник по хемија и природни науки

Јовица Николовски

Наставник по историја

Лилјана Стефановска

Наставник по етика и граѓанско образование

Весна Трајковска

Наставник по музичко образование

Александра Војнеска Зикова

Наставник по физичко и здравствено образование

Дејан Боневски

Наставник по физичко и здравствено образование

Моника Гаврилоска

Наставник по физичко и здравствено образование

Љубе Настески 

Секретар

Ивона Бошковска

Сметководител

Елица Стаменовиќ

Технички персонал

Стојанка Смилевска

Технички персонал

Снежана Теофиловска

Технички персонал

Златко Петрушевски

Хаус мајстор

Александар Богоевски

Ложач – одржувач на парно котли

Верче Лазаревска

Технички персонал

Мара Блажевска

Технички персонал

Сузана Ристовска

Технички персонал