Наставен кадар

Ред.

бр.

Име и презиме Работно место
1. Соња Златевска Предметен наставник
2. Билјана Дрвошанова Предметен наставник
3. Соња Ајдаревиќ Предметен наставник
4. Донка Николовска Предметен наставник
5. Снежана Величковска Одделенски наставник
6. Соња Николова Одделенски наставник
7. Билјана Велјаноска Предметен наставник
8. Фросина Ристовска Предметен наставник
9. Катарина Јовановиќ Одделенски наставник
10. Виолета Силјановска Одделенски наставник
11. Маја Станковска Предметен наставник
12. Наталија  Ѓорѓевиќ Миревска Предметен наставник
13. Сања Груева Одделенски наставник
14. Гордана Ѓорѓиевска Одделенски наставник
15. Валентина Коруноска Предметен наставник
16. Марија Депиновска Одделенски наставник
17. Весна Трајковска Предметен наставник
18. Александра Војнеска Зикова Предметен наставник
19. Александра Спасеска Одделенски наставник
20. Катарина Марковска Предметен наставник
21. Сања Пецевски Предметен наставник
22. Даниела Кузманоска Предметен наставник
23. Снежана Боболеска Предметен наставник
24. Елена Мисајловска Одделенски наставник
25. Оливера Филиповска Одделенски наставник
26. Дејан Боневски Предметен наставник
27. Лилјана Стефановска Предметен наставник
28. Маја  Давидовска  Бошевска Предметен наставник
29. Анета Пешевска Одделенски наставник
30. Билјана Антова Предметен наставник
31. Јовица Николовски Предметен наставник
32. Елизабета Темелковска Одделенски наставник
33. Дијана Николовска Одделенски наставник
34. Елени Димитрула Никодиновска Одделенски наставник-дневен престок

Стручни соработници

Ред.

бр.

Име и презиме Работно место
1. Ленче Славковска Библиотекар
2. Калина Пуловска Педагог
3. Спасена Поповска Социолог
4. Валентина Јовановска Психолог

Административни службеници

Ред.

број

Име и презиме Работно место
1. Љубе Настески Секретар
2. Ивона Бошковска Сметководител
Ред.

број

Име и презиме Работно место
1. Елица Стаменовиќ Технички персонал
2. Суза  Вескова Технички персонал
3. Ангелина Ангеловска Технички персонал
4. Златко Петрушевски Хаус мајстор
5. Александар Богоевски Ложач – одржувач на парно котли
6. Верче Лазаревска Технички персонал
7. Даниела Милевска Технички персонал
8. Мара Блажевска Технички персонал
9. Сузана Ристовска Технички персонал