Ред

бр

Наставник

Одделение

1.    
 

Маре Ѓиревска

одделенски наставник

I

2.    
 

Оливера Филиповска

одделенски наставник

I

3.    
 

Марија Депиновска

одделенски наставник

II-а  

4.    
 

Катерина Јовановиќ

одделенски наставник

II-б  

5.    
 

Елизабета Темелковска

одделенски наставник

III-a   

6.    
 

Снежана Величковска

одделенски наставник

III-б   

7.    
 

Сања Груева

одделенски наставник

III-в  

8.    
 

Анета Пешевска

одделенски наставник

IV-а   

9.    
 

Соња Николова

одделенски наставник

IV-б  

10.  

Дијана Николовска

одделенски наставник

IV-в

11.  

Виолета Силјановска

одделенски наставник

V-а  

12.  

Гордана Ѓорѓиевска

одделенски наставник

V-б

13.  

Тања Крстовска

одделенски наставник-дневен престој

 

14.  

Тамара Димитриевска

Одделенски наставник –дневен престој

 

15.  

Лили Подолешова

Одделенски наставник –дневен престој