НаставникПредмет што го предаваОдделенија во кои предаваOдделенски раководител
Соња АјдаревиќАнглиски јазик   VI-а, VI-б,VII-а, VII-б,  VII-в VIII-а, VIII-б,  VII-в
Лилјана СтефановскаГраѓанско образование  
Етика  
Запознавање на религиите   Класична култура на европската цивилизација      
VIII-а, VIII-б,     IX-а , IX-б,
VII-а, VII-б,  VII-в    
Група од VI-а, VI-б,  
VI-а, VI-б,  
VII-б
Катарина МарковскаГеографија  
Нашата татковина
VI-а, VI-б, VII-а, VII-б,  VII-в VIII-а, VIII-б, IX-а, IX-б,  
VIII-б
VII-а
Александра Војнеска ЗиковаФизичко и здр. образование  III-а, III-б, III-в,
IV-а, IV-б, VI-а, VI-б, 
VI-б
Фросина РистовскаБиологија  

Природни науки
VII-а, VII-б, VII-в,  
VIII-а, VIII-б, IX-а , IX-б,   
V-в, VI-a,  VI-б, 
 
Даниела КузманоскаХемија  
Природни науки 
VIII-а, VIII-б, IX-а, IX-б, 
  V-а, V-б
IX-а
Соња ЗлатевскаМакедонски јазикVI-а, VIII-а, VIII-б, IX-а, IX-б IX-б
Маја СтанковскаИнформатика,  VI-а, VI-б,   VII-а, VII-б,  VII-в VIII-а
Весна ТрајковскаМузичко образование  

Проекти од музичката уметност   Вештини за живеење
VI-а, VI-б, VII-а, VII-б, VII в VIII-а, VIII-б, IX-а, IX-б,  
IX-а,   IX-б, 
VII-б,
 
Билјана ДрвошановаАнглиски јазик  II-в,  IV-б, V-а, V-б, V-в    IX-а,   IX-б,  
Јовица НиколовскиИсторија  
Нашата татковина  
VI-а, VI-б, VII-а, VII-б,VII-в VIII-а, VIII-б, IX-а, IX-б,    VIII-аVI-а
Сања ПецевскиМакедонски јазик  
Вештини за  за живеење
VI-б,   VII-а, VII-б,  VII-в   VII-а, VII-в 
Наталија Ѓорѓевиќ МиревскаФранцуски јазик   VI-а,VI-б, VII-а, VII-б,VII-в VIII-а, VIII-б, IX-а, IX-б,  
Снежана БоболескаАнглиски јазик  I-а, I-б, II-а , II-б,   III-а,
III-б,  III-в, IV-а, 
 
Билјана ВелјаноскаМатематика  IX-а, IX-б 
Валентина КоруноскаФизика  
Математика
Иновации
VIII-а, VIII-б, IX-а, IX-б,
VI-б, VI-в,
IX-а, IX-б, 
 
Маја Давидовска БошевскаМатематика  VII-а, VII-б,  VII-в
VIII-а, VIII-б,
VIII-б
Никола НаневскиЛиковно образованиеVI-а, VI-б, VII-а, VII-б, 
VII-в, IX-а, IX-б, 
 
Марија НаневскаЛиковно образование,VIII-а, VIII-б, 
Дејан БоневскиФизичко и здр.образованиеVII-а, VII-б,  VII-в VIII-а, VIII-б, IX-а, IX-б,    
Наставник Физичко образованиеФизичко и здр.образованиеI-а, I-б, II-а , II-б,  II   
Донка НиколовскаТехничко образование и информатика  
Техничко образование
V-а, V-б, V-в,   
VI-а, VI-б,