Совет на родители

Закон за основно образование, Член 145
(1) За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште од
родителите на учениците се формира совет на родители на училиштето.
(2) Во советот на родители има по еден претставник од секоја паралелка којшто го
избираат родителите на родителскиот состанок на паралелката.
(3) Првото свикување на советот на родители го врши директорот на училиштето.
(4) Советот на родители:
– дава мислење за предлогот на програмата за развој на основното училиште и за
годишната програма за работа,
– расправа за извештајот за работата на училиштето,
– предлага програми за подобрување на стандардите за наставата,
– дава согласност на предлозите на директорот за воведување повисоки стандарди,
– разгледува жалби на родителите во врска со воспитно-образовната работа,
– избира претставници во училишниот одбор на основното училиште и
– врши други работи утврдени со статутот на училиштето.

Членови во Совет на родители во учебната 2020/2021 година

Анета Мирковиќ  I-а одделение

Елена Игнатовска  I-б одделение

Габриела Ѓуриќ   I-в одделение

Македонка Стаменов II-а одделение

Џејлан Иљази  II-б одделение

Сања Петровска III-а одделение

Анета Гијевска   III-б одделение

Влатко Васиљ  III-в одделение

Горан Готиќ   IV-а одделение

Наташа Стојмиров IV-б одделение

Билјана Панчевска V-а одделение

Тања Јовановска V-б одделение

Сунчица Мајсторова V-в одделение

Мирче Зафировски VI-а одделение

Андријана Бурмузоска VI-б одделение

Игор Марковски VII-а одделение

Андријана Симоновска  VII-б одделение

Андријана Стојановска VIII-а одделение

Оливер ГеоргиевскиVIII-б одделение

Гордана Перчинкова VIII-в одделение

Божица Петковска IX-а одделение

Дијана Тодевска IX-б одделение

Катерина Ангеловска IX-в одделение

Претседател на Совет на родители е Сања Петровска.