Орган на управување во училиштето е Училишниот одбор кој своите надлежностите ги врши во согласност со Деловодникот и Правилникот за работа.

Училишниот одбор го сочинуваат:

Горан Готиќ – претседател на Училишен одбор претставник од совет на родители

Наташа Стојмиров – претставник од совет на родители

Мирче Зафировски – претставник од совет на родители

Марија Депиновска – претставник од наставниците

Даниела Кузманоска – претставник од наставниците

Соња Ајдаревиќ – претставник од наставниците

Ива Стојановска Јакимовски – претставник од локална самоуправа