Орган на управување во училиштето е Училишниот одбор кој своите надлежностите ги врши во согласност со Деловодникот и Правилникот за работа. Училишниот одбор го сочинуваат: Горан Готиќ - претседател на Училишен одбор претставник од совет на родители Наташа Стојмиров - претставник од совет на родители Мирче Зафировски - претставник од совет на родители Марија Депиновска - претставник од наставниците Даниела Кузманоска - претставник од наставниците Соња Ајдаревиќ - претставник од наставниците Ива Стојановска Јакимовски - претставник од локална самоуправа